top of page

Avís legal

Aquest avís legal regula l'accés i la utilització del lloc web que INK Multilingual Solutions, SA, posa a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés i la navegació d'un usuari pel web impliquen l'acceptació sense reserves d'aquest avís legal.

1. Titularitat del domini

 

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), informem els usuaris que la titularitat del domini inkmultilingual.com és d'INK MULTILINGUAL SOLUTIONS, SA (a partir d'ara, INK), amb seu social a Zamora, 46, àtic 1a, 08005, Barcelona (Espanya), CIF ESA-59753228, telèfon +34 934 961 600, correu electrònic info@inkmultilingual.com i registrada al Registre Mercantil de Barcelona, tom 24712, foli 144, full 79056 i inscripció 1a.

 

L'accés i la utilització del lloc web atribueixen la condició d'usuari del lloc web (d'ara endavant, l'usuari o els usuaris) i impliquen l'acceptació de totes les condicions que s'inclouen en aquest avís legal, així com de les seves modificacions, atès que INK es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el web, de fer la configuració i la presentació del web i de les condicions d'accés. Per tant, l'usuari ha de llegir sempre aquest avís legal cada vegada que entri al lloc web, atès que aquest avís i les seves condicions d'ús, que s'indiquen en aquest avís legal, poden sofrir modificacions.

 

D'altra banda, hi ha la possibilitat que alguns dels serveis continguin condicions particulars, que cal que l'usuari accepti, que complementin aquest avís legal. En tot cas, el sol fet d'usar el lloc web i de navegar-hi, així com el fet de sol·licitar informació o registrar-s'hi, sempre comporta l'acceptació com a usuari sense cap mena de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús presents i, si escau, de registre o serveis.


 

2. Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts del web, com ara, solament de manera enunciativa i no pas limitadora, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat d'INK, que disposa, si escau, del dret d'ús i explotació i, en aquest sentit, esdevenen obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial nacional i internacional vigent en cada moment. Per aquest motiu no es poden considerar cedits a l'usuari del web cap dels drets d'explotació que els reconeix la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per tant, d'acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda completament prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del web i, si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a la disposició de la totalitat o part dels continguts amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit d'INK.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d'INK, i no es pot entendre que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius esmentats. Per tant, el simple accés de l'usuari al web comporta el seu compromís de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'INK.


 

3. Contingut

 

INK es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.inkmultilingual.com i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s'hi prestin com la manera que apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

 

INK no garanteix l'exactitud o actualització de la informació que conté aquest lloc web.


 

4. Enllaços

 

Entre els continguts del web s'hi inclouen enllaços a altres webs gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'usuari a la informació intercanviable per mitjà d'Internet.

 

INK no es responsabilitza d'enllaços entre tercers i altres webs alienes a INK i els enllaços que es puguin facilitar per mitjà del web tenen finalitats informatives per a l'usuari del web, però en cap cas no converteixen INK en garant ni part oferent dels serveis o informació a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, INK no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a INK.

 

Per tant, INK s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis o informació que es prestin en altres llocs web enllaçats amb aquest web. D'altra banda, fer servir enllaços en altres llocs web no comporta de cap manera responsabilització ni apropiació del contingut dels llocs web ni tampoc es pot entendre que es duu a terme cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que es facin. Per aquest motiu INK aconsella que, si es visiten altres llocs web, se'n consultin les condicions legals.

 

Advertim l'usuari que, en cas que consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a INK mitjançant un correu electrònic i, així i tot, INK solament pot tenir alguna responsabilitat pels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats si de manera efectiva té esment que són il·lícits i si no ha desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. Si no és així, està exempta de qualsevol responsabilitat.

 

INK es reserva el dret a retirar o blocar l'accés a aquests continguts sota sospita que eventualment siguin il·lícits o lesionin béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització i, per descomptat, en els casos en què en tingui esment de manera efectiva, sigui per resolució judicial, ordre administrativa o per qualsevol altre mitjà.

 

Finalment, queda prohibida la introducció d'enllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d'associació a llocs web aliens a INK que permetin accedir al web d'INK sense consentiment o autorització expressa. En cas que INK ho autoritzi, cal establir les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines fins al lloc web d'INK.


 

5. Condicions d'ús del lloc web

 

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del lloc web és lliure i voluntari i que ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l'usuari s'obliga a fer servir el web de manera correcta i lícita d'acord amb la llei, aquest avís legal i la bona fe i l'ordre públic, i a abstenir-se d'usar el web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o malmetre el funcionament normal, els béns, drets i interessos d'INK, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d'INK o de tercers, de manera que l'usuari ha de respondre davant d'INK o davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

 

Mentre l'usuari faci servir el lloc web també són prohibides, de manera enunciativa però no pas limitadora, les accions següents, que es poden modificar:

 

 • Fer servir virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar o limitar el funcionament del web, de qualsevol dels serveis o xarxes d'INK, de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o malmetre o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació d'INK o qualsevol tercer.

 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, servidors o xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.

 • Usar identitats falses i suplantar la identitat d'altri en l'ús del web o de qualsevol dels seus serveis, així com fer servir contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra manera.

 • Falsificar o alterar qualsevol informació d'INK.

 • Introduir, desar o difondre, al web o des del web, qualsevol informació contrària a la llei, normes, costums i ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol manera, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

 • Fer activitats publicitàries o d'explotació comercial per mitjà del web i fer-ne servir els continguts i la informació per trametre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial o per obtenir o desar dades personals de tercers.

 • Col·laborar amb un tercer per dur a terme qualsevol de les conductes descrites.

 

En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a banda de les descrites més amunt, s'expliciten les accions següents:

 

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç, el web d'INK ni cap dels seus continguts si no és mitjançant l'autorització expressa i per escrit d'INK.

 • No suprimir, eludir o manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d'informació dels continguts.

 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquest lloc web.

 • Es considera còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font del lloc web en qualsevol suport.

 • També és prohibit reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats programari o base de dades d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció feta per l'usuari o per un tercer.

 • No introduir, desar ni difondre mitjançant el web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut que, de conformitat amb la llei, no tingui dret a posar a la disposició de tercers.

 • Col·laborar amb un tercer a qualsevol de les conductes descrites.

 

6. Exclusió de responsabilitat

 

INK en cap cas no és responsable de les circumstàncies que tot seguit es relacionen, de manera enunciativa i no pas limitadora, ni tampoc dels danys que se'n derivin:

 

 • INK no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrament, lliurament erroni o fallada en desar comunicacions d'usuaris o configuracions personals.

 • INK tampoc no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web ni dels danys i perjudicis produïts a l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al lloc web.

 • INK es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu o interrompre el servei íntegrament o en part en qualsevol moment, amb preavís o sense.

 • L'ús del lloc web és sotmès a tota la normativa aplicable i l'usuari és l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions per mitjà del lloc web.

 • L'accés al lloc web no implica l'obligació d'INK de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. En tot cas, correspon a l'usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 • INK no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.

 • INK no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de l'accés o de l'ús dels continguts o del lloc web.

 

INK tampoc no és responsable dels fets següents:

 

 • Els possibles errors de seguretat per haver usat ordinadors infectats per virus informàtics.

 • L'ús per tercers d'elements propietat d'INK que confonguin la seva personalitat.

 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per tercers.

 • Els incompliments per tercers que puguin afectar els usuaris del web d'INK.

 • La falta de funcionament del web o d'algun dels seus serveis per causes alienes a INK.

 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades del navegador.

 • La presència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes d'aquest avís legal o a la bona fe i l'ordre públic del lloc web o els seus continguts pels usuaris.

 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'usuari causats per fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del servei o abans.

 

Pel que fa als continguts i serveis enllaçats per mitjà del lloc web, ens remetem al que s'estableix en els apartats 3 i 4 d'aquest avís legal referent als continguts i als enllaços.


 

7. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

 

Si l'usuari vol fer cap suggeriment, consulta, queixa o reclamació, es pot adreçar a INK per mitjà dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, com ara:

Adreça:

INK Multilingual Solutions, SA

Zamora, 46, àtic 1a

08005 Barcelona

Correu electrònic:

info@inkmultilingual.com

Telèfon:

+34 934 961 600

 

Aquests canals de comunicació també són vàlids perquè qualsevol usuari es posi en contacte amb INK per fer-li saber que els llocs enllaçats porten a llocs els continguts o els serveis dels quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral.

 

D'altra banda, el fet que INK rebi qualsevol comunicació no comporta, segons el que estableix la Llei 34/2002, que de manera efectiva tingui esment de les activitats o continguts indicats per l'usuari.


 

8. Legislació i jurisdicció competent

 

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la llei espanyola per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquest avís legal o la relació que s'hi estableixi.

 

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions legals, els jutjats o tribunals que, si escau, coneguin l'assumpte són els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent. En cas, però, que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

bottom of page