top of page

Política de privacitat

L'objecte d'aquesta política de privacitat és informar sobre la política de protecció de dades personals del lloc web (d'ara endavant, el lloc web) perquè determineu lliurement i voluntàriament si voleu facilitar a INK MULTILINGUAL SOLUTIONS, SA, les dades personals que us puguem requerir o puguem obtenir arran de l'accés al lloc web i de l'ús que en feu.

INK MULTILINGUAL SOLUTIONS, SA (d'ara endavant, INK), garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD). També compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com de les condicions que s'inclouen en l'avís legal. L'usuari (d'ara endavant, l'usuari o els usuaris) accepta que les seves dades personals s'incorporin i es tractin en un fitxer o diversos, degudament registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la titularitat i la responsabilitat de les quals correspon a INK amb la finalitat de prestar-li els serveis i informació sol·licitats, fer enquestes i comunicar-li qualsevol informació i esdeveniments que li puguin interessar, així com també accepta que les seves dades se cedeixin a les entitats col·laboradores d'INK que apareguin al web a l'efecte que el puguin informar d'algun servei o producte que li pugui interessar.

Per tant, acceptant aquesta política de privacitat, l'usuari n'accepta el contingut i atorga el consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats indicades més amunt.

Hi pot haver serveis al web que exigeixin el registre previ de les dades, que es tractaran amb la finalitat de prestar el servei que ens sol·licita, així com els indicats més amunt. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites.

Amb el registre es proporcionarà a l'usuari un nom d'usuari, una clau o una contrasenya, i l'usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-los en secret i custòdia, atès que són personals i confidencials, i es compromet a no cedir-ne l'ús a tercers, tant de manera temporal com permanent, ni a permetre que hi accedeixin persones alienes, motiu pel qual és responsabilitat de l'usuari l'ús que faci dels serveis qualsevol tercer il·legítim que a aquest efecte faci servir una contrasenya a causa d'un ús no diligent o per la pèrdua de l'usuari de la contrasenya.

D'altra banda, informem que és obligatori emplenar tots els camps que apareixen en els formularis d'INK, de manera que l'omissió d'algun dels camps pot comportar que no puguem atendre la sol·licitud, tret que en el mateix formulari hi hagi dades d'emplenament voluntari.

Així mateix, quan l'usuari facilita les seves dades personals utilitzant el correu electrònic de contacte que aparegui al lloc web, de manera expressa autoritza INK a tractar les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

Com a usuari, declareu que la informació i les dades que ens heu facilitat són exactes i veraces. INK es reserva el dret d'excloure dels serveis els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que s'iniciïn accions legals, i us comprometeu a informar dels canvis que hi pugui haver en les vostres dades personals, per tal que INK les tingui actualitzades en tot moment.

Quant a la seguretat i protecció, cal informar-vos que les vostres dades es tractaran amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment siguin exigits per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que faciliteu per mitjà del lloc web i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

Finalment, us informem que per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que indica la normativa de protecció de dades us heu de posar en contacte amb INK a:

Direcció:

INK Multilingual Solutions, SA

Zamora, 46, àtic 1a

08005 Barcelona

Correu electrònic:

info@inkmultilingual.com

bottom of page